Iň ýokary ýüklemeler

Programma üpjünçiligini göçürip alyň

Göçürip al ZenMate

ZenMate

Özara baglanyşykly sanly dünýämizde, hemme zat diýen ýaly internete bil baglaýan, onlaýn gizlinligi we howpsuzlygy goramak iň möhümdir. Wirtual Hususy Tor (VPN) hyzmaty bolan ZenMate, ulanyjylary üçin ygtybarly we hususy onlaýn tejribe bermegi maksat edinýär. REöne ZenMate takyk näme hödürleýär we näme üçin sanly gural gutusyna gymmatly...

Göçürip al Opera GX

Opera GX

Güýçli, dinamiki oýun dünýäsinde oýunçylaryň köplenç ünsden düşürýän möhüm guraly bar: web brauzeri. Adaty brauzerler umumy web sahypalary üçin ajaýyp, ýöne käbir goşmaça aýratynlyklara mätäç oýunçylar üçin gysga bolup biler. Muny bilip, Opera Programma üpjünçiligi topary, oýun jemgyýeti üçin ýörite döredilen web brauzeri Opera GX-i...

Göçürip al Kaspersky Secure Connection

Kaspersky Secure Connection

Işlerimiziň köpüsiniň onlaýn ýagdaýda bolup geçýän sanlaşdyrma döwründe, sanly aýak yzymyzy goramak birinji orunda durýar. Bu maksat bilen, wirtual hususy torlar (VPN) gizlinligimizi we howpsuzlygymyzy goramak üçin möhüm guraldyr. Kaspersky Secure Connection, meşhur kiberhowpsuzlyk firmasy Kasperski tarapyndan döredilen şeýle VPN-iň...

Göçürip al AVG Secure Browser

AVG Secure Browser

Çalt ösýän sanly landşaftda, webde gezelenç etmek bilen şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini we howpsuzlygyny goramak köpleriň her gün ýüzbe-ýüz bolýan kynçylygydyr. Onlaýn işlerimiziň derwezesi bolan web brauzerleri, sanly durmuşymyzy goramakda möhüm rol oýnap biler. AVG Secure Browser” internet ulanyjylary üçin güýçlendirilen goragy...

Göçürip al hide.me VPN

hide.me VPN

Häzirki zaman sanly zamanynda, internete gireniňizde şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi we howpsuzlygy zerurlygy ähliumumy zerurlyga öwrüldi. Wirtual Hususy Torlar ýa-da VPN, ulanyjylar üçin köp sanly hyzmatlar bilen bu taraplary üpjün etmek üçin meşhur saýlawdyr. Şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi we täsirli tizligi bilen tanalýan şeýle...

Göçürip al Touch VPN

Touch VPN

Internet howpsuzlygy meselesine gezek gelende, ygtybarly Wirtual Private Network (VPN) gizlinligiňizi we maglumatlaryňyzy goramakda ähli üýtgeşiklikleri döredip biler. Touch VPN”, ýönekeýligi we çykdajylylygy bilen meşhurlyk gazanyp, gündelik internet ulanyjylary üçin amatly saýlama bolup durýar. REöne Touch VPN näme we size näme...

Göçürip al Hotspot Shield

Hotspot Shield

Şahsy durmuşyň we howpsuzlygyň iň möhüm ähmiýete eýe bolan sanly landşaftda, ygtybarly wirtual hususy tor (VPN) internete gireniňizde rahatlygyňyzy üpjün etmegiň açarydyr. Bazardaky VPN hyzmatlarynyň köpüsiniň arasynda Hotspot Shield garaşsyz saýlawdyr. Ulanyjy üçin amatly dizaýny we ýokary tizlikli baglanyşyklary bilen, Hotspot Shield...

Göçürip al OpenVPN

OpenVPN

Sanly howpsuzlyk ulgamynda, ygtybarly we hususy onlaýn işjeňligi üpjün etmek üçin köplenç ulanylýan möhüm gurallaryň biri, VPN diýlip atlandyrylýan Wirtual Hususy Tor. Köp sanly VPN çözgütleriniň arasynda OpenVPN köpler üçin meşhur saýlama hökmünde tapawutlanýar. REöne OpenVPN näme we ony kiberhowpsuzlyk dünýäsinde ynamdar ada öwürýän...

Göçürip al UFO VPN

UFO VPN

Häzirki zaman dünýäsinde sanly gizlinlik we onlaýn howpsuzlyk birinji orunda durýar. Jemgyýetçilik Wi-Fi torlaryna arkaýyn göz aýlamak ýa-da geo-çäklendirilen mazmuna girmek üçin bolsun, Wirtual Hususy Tor (VPN) internet ulanyjylary üçin möhüm gural boldy. Bu gün, ýönekeýligi we ygtybarlylygy bilen tanalýan VPN hyzmatlarynyň arasynda...

Göçürip al Outline VPN

Outline VPN

Barha birek-birege bagly dünýäde sanly howpsuzlyk baradaky aladalar öňkülerinden has möhümdir. Internet birikmäňizi nädip goramaly we şahsy maglumatlaryňyzy gözüňizden goramaly diýip pikir eden bolsaňyz, wirtual hususy tor (VPN) bolup biler. VPN-ler enjamyňyz bilen internetiň arasynda ygtybarly tunel döredýär, iberilen we alnan...

Göçürip al CyberGhost VPN

CyberGhost VPN

Sanly älemde gezip ýörkäk, onlaýn işlerimiziň gözlerinden goramak möhüm talap bolup durýar. Bu ýerde wirtual hususy toruň ýa-da VPN-iň hyzmatlary ýerine ýetirilýär. Saýlawlaryň giň toplumynyň arasynda, bir hyzmat ygtybarly aýratynlyklary we ulanyjy üçin amatly interfeýsi - CyberGhost VPN sebäpli tapawutlanýar. Bu makalada bu öňdebaryjy...

Göçürip al Kaspersky Total Security 2023

Kaspersky Total Security 2023

Kaspersky Total Security 2023, kiber howplara garşy göreşmekde berk abraý gazanan global kiberhowpsuzlyk kompaniýasy Kasperskiniň öňdebaryjy önümidir. Total Security 2023”, ähli sanly platformalaryňyzyň howpsuzlygyny üpjün edip, HK, Mac, Android we iOS enjamlary ýaly birnäçe enjam üçin hemmetaraplaýyn goragy hödürleýär. Kaspersky Total...

Göçürip al VeePN

VeePN

Durmuşymyz gitdigiçe sanly bolansoň, onlaýn barlygymyzy goramak hiç wagt möhüm däldi. Şahsy maglumatlar, bir gezek onlaýn paýlaşylanda, dürli howplara sezewar bolup biler. Bu meseläni çözýän gurallaryň arasynda wirtual hususy torlar ýa-da VPN güýçli çözgüt hödürleýär. Bu gün, ygtybarly, şahsy göz aýlamagy çäklendirilmedik internet girişi...

Göçürip al NordVPN

NordVPN

Onlaýn şahsy durmuşyň eldegrilmesizliginiň esasy aladasy bolan döwürde maglumatlaryňyzy we internet işjeňligiňizi gözüňizden goramak ukyby hökmany zerurlykdyr. Wirtual Hususy Torlar ýa-da VPN-ler girýär. Elýeterli köp sanly wariantyň arasynda NordVPN flagman hyzmaty hökmünde beýikdir. Bu gün, onlaýn howpsuzlykda öňdebaryjy saýlama...

Göçürip al VPN Unlimited

VPN Unlimited

VPN Unlimited, ygtybarly onlaýn howpsuzlyk önümleri toplumy bilen meşhur bolan KeepSolid-iň önümidir. Adyndan görnüşi ýaly, VPN Unlimited şahsy durmuşyň eldegrilmesizligine we howpsuzlygyna uly üns bermek bilen çäklendirilmedik internet tejribesini bermäge çalyşýar. VPN Unlimited-iň esasy aýratynlygy, güýçli şifrlemek tehnologiýasydyr....

Göçürip al DotVPN

DotVPN

Sanly döwrüň täze belentliklere ýetmegi bilen, onlaýn barlygymyzy üpjün etmegiň ähmiýetini artykmaç aýdyp bolmaz. Şahsy maglumatlarymyz we sanly aýak yzlarymyz, özümizi goramak üçin çäre görmesek, elýeterli adamlar üçin açyk kitaplar ýalydyr. Interneti howpsuz we gizlin gezmek üçin ýönekeý, ýöne güýçli çözgüt bolan DotVPN-i giriziň....

Göçürip al AVG VPN

AVG VPN

Giper bilen baglanyşykly häzirki dünýäde onlaýn işleriňiziň gizlinligini we howpsuzlygyny üpjün etmek iň möhümdir. Internetde paýlaşýan şahsy maglumatlarymyzyň mukdaryna göz ýummak gaty aňsat, bize dürli onlaýn howplara sezewar bolýar. Çözüw giriziň: VPN diýlip atlandyrylýan wirtual hususy torlar. Bu gün, bu kiberhowpsuzlyk arenasynda...

Göçürip al Warp VPN - 1.1.1.1 - Cloudflare DNS

Warp VPN - 1.1.1.1 - Cloudflare DNS

Internet howpsuzlygy elmydama pişigiň we syçanyň çylşyrymly oýny bolup, her sanly burçda sansyz howp abanýardy. Bu bulam-bujar dünýä, ýöne bu bulam-bujarlygyň içinde tertip-düzgüni üpjün etmegi we onlaýn howpsuzlyk bilen düşünişmegimizi we özara gatnaşygymyzy üýtgetmegi maksat edinýän bir marka bar: Cloudflare. Hususan-da, olaryň...

Göçürip al Betternet

Betternet

Betternet, sanly gizlinligiň koridorlarynda ýaňlanýan, wirtual torlar dünýäsine girýänler üçin köşeşdiriji rol oýnaýan at. Wirtual Hususy Tor (VPN) hyzmaty hökmünde, Betternet onlaýn işlerinde gizlinligi we howpsuzlygyny gözleýänlere göni çözgüt hödürleýär. Emma bäsdeşler deňzinde näme tapawutlandyrýar? Jogap, ýönekeýliginde,...

Göçürip al ProtonVPN

ProtonVPN

ProtonVPN” kiberhowpsuzlyk pudagynda maşgala ady bolup, internet howpsuzlygynyň çylşyrymlylygyny ussatlyk bilen ulanyjylara öwürenligi üçin öwülýär. Giňişleýin wirtual hususy tor (VPN) hyzmaty hökmünde, ProtonVPN çäklendirilmedik internete girmegiň derwezesi däl; bu wirtual mukaddes ýer, duýgur maglumatlaryňyz bilen internetiň çuňlugynda...

Göçürip al Fast VPN

Fast VPN

Internet durmuşymyzyň esasy nokadyna öwrülen döwürde onlaýn howpsuzlygy we şahsy durmuşy goramagyň ähmiýetini artykmaç aýdyp bolmaz. Fast VPN giriň - diňe bir ygtybarly howpsuzlygy we gizlinligi däl, eýsem ýyldyrym çalt birikdiriş tizligini hem wada berýän VPN hyzmaty. Fast VPN, adyna görä, howpsuzlyga zyýan bermezden ileri tutulýan...

Göçürip al Windscribe

Windscribe

Sanly döwre has çuňňur göz aýlasak, onlaýn gizlinlik we çäklendirilmedik internete girmek zerurlygy has möhüm bolýar. Bu zerurlygy kanagatlandyrmak üçin ösen güýçli gurallaryň biri Windscribe, köptaraply VPN hyzmaty, bu diňe bir onlaýn tejribäňizi üpjün etmän, eýsem internet azatlygyňyzy ýokarlandyrmak üçin döredilen birnäçe...

Göçürip al AdGuard VPN

AdGuard VPN

Onlaýn howpsuzlyk, fiziki howpsuzlyk ýaly möhüm ähmiýete eýe bolan döwürde, kiber howplara garşy berk gorag hataryna girip bolmaýar. Bagtymyza, AdGuard VPN ýaly gurallar kynçylyk çekýär we internet ulanyjylary üçin has ygtybarly we has hususy ýer döredýär. Meşhur AdGuard programma üpjünçiligi maşgalasyndan hödürlenýän AdGuard VPN,...

Göçürip al Snipping Tool

Snipping Tool

Android” enjamyňyzda çalt skrinshot almak zerurlygy ýüze çykan bolsa, düwmeleriň dogry kombinasiýasyny gözlemek kynçylygy bilen eýýäm tanyş. Gowy habar, Android” üçin Snipping Tool” programmalarynyň gelmegi sebäpli ýykylmak döwri gutardy. Snipping Tool”, adyndan çak edişiňiz ýaly, ulanyjylara çalt we gönümel görnüşde ekran suratlaryny...

Göçürip al Top Eleven 2023 - Be a Soccer Manager

Top Eleven 2023 - Be a Soccer Manager

Top Eleven 2023 - Be a Soccer Manager” oýunçylary, toparynyň işiniň, ösüşiniň we ösüşiniň her tarapyna gözegçilik edip, futbol (futbol) dolandyryjysynyň aýakgabyna girmäge çagyrýan ykjam oýun. Bu çuňňur oýun, hakyky durmuş futbol klubyny dolandyrmak bilen baglanyşykly tejribe hödürleýär, strategiki meýilnamalaşdyrmagy, paýhasly karar...

Göçürip al Windows 11

Windows 11

Windows 11, dünýädäki ulanyjylar üçin täzeçillik, öndürijilik we gyzykly täze döwri başlamagy wada berýän Microsoft operasiýa ulgamynyň indiki gaýtalamasydyr. 2021-nji ýylda açylan Windows 10-yň mirasdüşeri, ýumşak dizaýny, täsirli aýratynlyklary we ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak borjy bilen tehnologiýa höwesjeňleriniň arasynda...

Göçürip al Mi PC Suite

Mi PC Suite

Mi PC Suite, dünýäde öňdebaryjy smartfon öndürijilerinden biri bolan Xiaomi tarapyndan işlenip düzülen programma üpjünçiligi. Bu programma, ulanyjylara Xiaomi enjamlaryny kompýuterleriniň üsti bilen dolandyrmaga, maglumatlary ätiýaçlandyrmak, faýl geçirmek, programma üpjünçiligini täzelemek we başgalar üçin platforma üpjün etmäge...

Göçürip al Inat Box TV

Inat Box TV

Güýmenje peýza .y ýyllar boýy köp sanly üýtgeşmeleri başdan geçirdi we iň tolgundyryjy goşmaçalaryň biri Inat Box TV. Bu çalt meşhurlyk gazanan we telewizion mazmuny nädip sarp edýändigimizi kesgitleýän rewolýusiýa platformasy. Inat Box TV-iň nämedigini we tomaşa ediş tejribelerimizi nädip üýtgedýändigini öwrenmekden lezzet almadyk...

Göçürip al VPN Proxy Master

VPN Proxy Master

Onlaýn gizlinlik we howpsuzlyk birinji orunda durýan dünýäde, VPN Proxy Master internet işjeňligiňizi gözüňizden goramak üçin döredilen meşhur gural hökmünde ýüze çykýar. Wirtual Hususy Tor üçin durmak, bir VPN ulanyjylara birikmesini şifrlemek we IP adresini maskalamak arkaly internete ygtybarly göz aýlamaga mümkinçilik berýär we...

Göçürip al ComboFix

ComboFix

In the vast universe of cybersecurity tools, ComboFix emerges as a niche but powerful software designed to scan, detect, and remove known malware, spyware, and other types of harmful software from your system. Its primary strength lies in its ability to detect and eliminate threats that other standard antivirus applications might...

Göçürip al Rufus

Rufus

Hasaplama pudagynda, Rufus meşhur erkin we açyk çeşme guraly hökmünde uzyn bolup, köplenç bootable USB fleş disklerini formatlamak we döretmek üçin ulanylýar. Bu kiçijik programma üpjünçiligi, beýleki meseleler bilen bir hatarda, gurnama, kämilleşdiriş we ulgam halas edişleri bilen ulanyjylara kömek edip bilýän ägirt güýç bilen...

Göçürip al KMSpico

KMSpico

Windows operasiýa ulgamlary we Microsoft Office programma üpjünçiligi barada aýdylanda, ulanyjylaryň köpüsi önümleri gowy bilýärler, ýöne işjeňleşdirmek üçin ulanylýan gurallar bilen az tanyş. Şeýle gurallaryň biri, belli ulanyjylaryň arasynda meşhurlyk gazanan meşhur, ýöne jedelli işjeňleşdirme guraly KMSpico. KMSpico näme? Bu barada...

Göçürip al Krisp

Krisp

Wirtual aragatnaşyk durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrülen döwürde, jaňlar wagtynda sesiň aýdyňlygy ähli zady üýtgedip biler. Möhüm iş duşuşygy bolsun, dostlaryňyz bilen tötänleýin söhbetdeşlik bolsun ýa-da uzakdan okuw sapagy bolsun, şowhunly fon möhüm ünsüňi sowup biler. Sesi ýatyrýan täzeçillik programmasy bolan Krisp” bu umumy...

Göçürip al Notepad++

Notepad++

Her bir kompýuter ulanyjysy, Windows bilen birleşdirilen ýönekeý tekst redaktory Notepad bilen tanyş. Notöne Notepad tejribäňizi has köp aýratynlyklar, funksiýalar we özleşdirmeler bilen güýçlendirip bilseňiz näme bolar? Tekst esasly faýllary ýazmak, redaktirlemek we okamak üçin döredilen güýçli tekst we çeşme kody redaktory Notepad++-i...

Göçürip al eFootball PES 2023

eFootball PES 2023

Futbol wideo oýunlary barada aýdylanda, eFootball Pro Evolution Soccer (PES) 2023 dünýädäki oýunçylar bilen rezonans döredýän at. Theanrda mynasyp bäsdeş, PES yzygiderli ajaýyp çuňňur we hakyky futbol tejribesini berýär. Bu oýnuň 2023-nji ýyldaky neşiri, futbol höwesjeňlerini tolgundyrjak täze aýratynlyklary we goşmaçalary görkezip,...

Göçürip al Farming Simulator 23

Farming Simulator 23

Bugdaý meýdanlary we mallar bilen doldurylan asuda oba üçin hereketli, adrenalin nasos oýunlaryny çalyşmaga taýyn boluň. Farming Simulator 23-e hoş geldiňiz, ekerançylyk dünýäsine öňküsi ýaly çümmäge mümkinçilik berýän, sizi oba hojalygynyň durmuşynyň çylşyrymly we gyzykly kynçylyga öwrülýän äleme çümdürmäge mümkinçilik berýän oýun. ...

Göçürip al GBWhatsapp

GBWhatsapp

WhatsApp” tejribäňizi has köp aýratynlyklar we özleşdirme opsiýalary bilen täzelemegi bermek hakda pikir edip gördüňizmi? Garaz, GBWhatsApp adaty habarlaşma düzgüniňizi has gyzykly bir zada öwürmek üçin şu ýere gelýär. WhatsApp” -yň bu üýtgedilen wersiýasy, habarlaşma programmaňyza has çeýeligi we gözegçiligi üpjün edip, birnäçe ösen...

Göçürip al CrystalDiskMark

CrystalDiskMark

Sanly döwürde kompýuteriňiziň netijeliligi, ammar diskleriňiziň tizligine we işleýşine köplenç peselýär. Theiröne olaryň ýerine ýetirişini nädip ölçäp bilersiňiz? Gaty diskleriňiziň ýa-da gaty döwlet diskleriňiziň maglumatlary nädip okap we ýazyp biljekdigine düşünmäge kömek edýän amatly gural CrystalDiskMark-i giriziň. CrystalDiskMark,...

Göçürip al TikTok Lite

TikTok Lite

TikTok Lite, adyndan görnüşi ýaly, doly hukukly TikTok programmasynyň has ýeňil görnüşi. Has pes spesifikasiýaly enjamlar ýa-da ýokary tizlikli internet hemişe berilmeýän ýerler üçin ýörite döredildi. Ujypsyzlygyna garamazdan, TikTok Lite TikTok-y endik edýän esasy aýratynlyklardan ýüz öwürmeýär. Siz henizem gysga, gyzykly wideolaryň...

Göçürip al Format Factory

Format Factory

Enjamyňyzda oýnamazlyk wideo ýa-da faýl görnüşi goldanylmaýandygy sebäpli açyp bolmajak surat bilen ýapyşdyňyzmy? Format Factory dünýäsine hoş geldiňiz, güýçli, ulanyjy üçin amatly gural, islendik faýl formatyndaky kelle agyry bilen ýüzbe-ýüz bolmaga kömek edip biler. Format Factory” -iň iň uly satuw nokatlaryndan biri, ähli görnüşli...

Göçürip al Hello Neighbor 2

Hello Neighbor 2

Diňe syrly we gyzykly, ýaňy açylmagyna garaşýan syrlar bilen doldurylan dünýä girmek islediňizmi? Jogabyňyz sesli bolsa, Hello Neighbor 2 diňe siziň üçin oýun. Meşhur Salam Goňşymyzyň” dowamy bolan bu oýun, serhetleri kesgitleýän we sizi oturgyjyňyzyň gyrasynda saklaýan, gizlin gorkunç tejribe. Hello Neighbor 2-iň iň ajaýyp tarapy,...

Göçürip al Drawboard PDF

Drawboard PDF

Drawboard PDF, göçme resminama formaty (PDF) faýllary bilen hemmetaraplaýyn täsirleşmek üçin Windows platformalary üçin ýörite döredilen köpugurly we ygtybarly programma üpjünçiligi. Awstraliýanyň Drawboard” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen, sanly belliklere we hyzmatdaşlyga aýratyn üns berýän PDF-leri döretmek, görmek,...

Sanly peýza. Çalt ösýär we şonuň bilen elýeterli, ygtybarly we köpugurly programma üpjünçiligini göçürip almak platformalaryna zerurlyk. Bu ugurda on ýyldan gowrak tejribesi bolan “FileMajor” ulanyjylara köp sanly ulanyjy talaplaryny kanagatlandyryp, programma üpjünçiligi we amaly programmalar üçin giň kitaphanany hödürleýär. Kärhanalardan oýunlara, okuw gurallaryna çenli öndürijilik programma üpjünçiligine çenli, FileMajor alymlaryň ünsüni we mahabatyny üpjün edýän täsirli diapazony öz içine alýar.

Programma üpjünçiliginiň dürlüligi we elýeterliligi:

“FileMajor” -yň güýji köp taraply we giň kitaphanada ýerleşýär. Köp sanly kategoriýany öz içine alýan müňlerçe amaly ýerleşdirmek, dürli programma üpjünçiligini gözleýän ulanyjylar üçin bir gezeklik çözgüt hödürleýär. FileMajor-da göçürip alyp boljak her bir programma jikme-jik düşündiriş, ulanyjy synlary we bahalandyrmalar bilen bilelikde ulanyjylara habarly karar bermekde kömek edýär.

Howpsuzlyk we ulanyjy howpsuzlygy:

Sanly howpsuzlygyň möhüm ähmiýete eýe bolan döwründe FileMajor ygtybarly howpsuzlyk protokollaryny durmuşa geçirip şöhle saçýar. Programma üpjünçiliginiň her bir böleginiň ulanyjylara elýeterli bolmazdan ozal berk skanerden geçmegini üpjün edýär, zyýanly programma üpjünçiligi ýa-da zyýanly mazmun howpuny ep-esli azaldýar. Howpsuzlyga we ulanyjylaryň howpsuzlygyna ünsi, ulanyjylaryň zerur programma üpjünçiligini ynamly göçürip alyp bilýän ygtybarly gurşa goşant goşýar.

Ulanyjy merkezi interfeýsi:

Dürli tehnologiki ussatlygy bolan halkara tomaşaçylara niýetlenen FileMajor, içgin we ulanyjy üçin amatly interfeýsi hödürleýär. Web sahypasynyň ýerleşişi, aňsat kategoriýalaşdyrmak we netijeli gözleg mehanizmi bilen, çylşyrymly we rahat ulanyjy tejribesini hödürleýän aňsat nawigasiýa üçin döredildi.

Bilim we hünär taýdan ýüz tutmak üçin mümkinçilikler:

“FileMajor” -da düýpli bilim we hünär täsiri bolan köp sanly programma üpjünçiligi bar. Bilim programma üpjünçiliginiň ammary häzirki zaman, interaktiw pedagogiki usullary goldaýar, şol bir wagtyň özünde dürli amaly programmalar dürli ugurlarda öndürijiligi we öndürijiligi ýokarlandyrmaga kömek edýär. Bu goşa fokus FileMajor-ny akademiki we hünär ugurlary üçin gymmatly çeşme hökmünde görkezýär.

Netije:

Giňişleýin programma üpjünçiligi katalogy, berk howpsuzlyk protokollary we ulanyjy merkezi dizaýny bilen “FileMajor” programma üpjünçiligini göçürip almak platformalarynyň çäginde maýak bolup durýar. Ulanyjylaryň programma üpjünçiligi zerurlyklary üçin ygtybarly çeşmä eýe bolmagyny üpjün etmek, elýeterlilik, howpsuzlyk we dürlilik ýörelgelerini goldaýar. “FileMajor” -y akademiki jemgyýetde wagyz etmek, şeýle hem has giň jemgyýetçilik we hünär meýdançalary, bilim, şahsy we hünär tejribesine has giň integrasiýasyny goldap biler. Bu bolsa öz gezeginde häzirki zaman dünýäsinde barha möhüm ähmiýete eýe bolan sanly sowatlylygy we başarnyklylygy güýçlendirip biler.